Allehanda smått och godt ~ 1904

Kyrkklockor anbefaldes allra först af Paulinus, en italiensk biskop, men ej för att sammankalla de troende till andakt, utan för att med sin klang skrämma bort ̶ gastar och i luften sväfvande dämoner.

En gammal stadsgata skall anläggas på Skansen i Stockholm.

Fruktutställning äger rum i Stockholm den 3–5 november.

Nästa blåbandskonferens skall äga rum i Sundsvall.

Hundgalenskap uppträder på flere ställen i Belgien, och flera personer ha där blifvit bitna af galna hundar.

Edison har på sista tiden mycket sysslat med frågan om telefonförbindelse mellan Amerika och Europa. Han anser problemet icke olösligt.

Antalet praktiserande läkare i hufvudstaden utgjorde vid detta års början icke mindre än 291 och antalet tandläkare 80, mot resp. 222 och 28 för 10 år sedan.

4 miljarder mark ha tecknats på tvänne nya tyska 3 proc. statslån om tillhopa 200 miljoner mark.

Templarorden räknar nu öfver 50,000 medlemmar, ungdomsorganisationerna inberäknade.

En nykterhetsvänlig regering är den belgiska regeringen. Den utlofvar en stor summa pängar för den tafla, som bäst visar dryckenskapens afskyvärda följder.

Omkring 60,000 personer begå hvarje år själfmord i Europa. Hufvudorsaken till denna hemska gärning är alkohol.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!