Om barns fysiska uppfostran ~ 1891

Det finns ett ämne som intresserar flertalet av Sveriges män, både unga och gamla. Varhelst manliga personer är församlade, vare sig i de högre eller lägre kretsarna, vid de förnämas middagsbord eller de fattigas ölstugor, kan man vara viss på att detta ämne förr eller senare vidrörs och att det då tillvinner sig allmän uppmärksamhet. Detta så populära samtalsämne är hästars, hundars, fårs och nötboskaps avel och vård, eller med ett ord husdjurens uppfödande och skötsel.

Men finns det väl någon som kan påminna sig att han någonsin i en sällskapskrets eller vid ett middagsbord hört ett enda ord yttras om barns uppfostran.

När godsägaren gjort sitt dagliga besök i stallet, ladugården och andra dylika ställen, för att tillse hur det förhåller sig med hästarnas vård och välbefinnande, de äldre djurens skötsel och de yngres uppfödande m.m., då går han förmodligen även in i barnkammaren för att tillse hur det förhåller sig med barnens uppfostran, vård och skötsel?

På hans bokhylla finner man utan tvivel flerfaldiga böcker om åkerbruk, ladugårds- och husdjursskötsel m.m., med vilkas innehåll han säkerligen är fullt förtrogen och bekant; men hur många böcker har han väl läst som handlar om barns och ungdoms uppfostran?

Han har mycket väl reda på hur husdjuren ska behandlas, de foderämnen som passar dem och den skötsel de behöver, men kan han månne besvara en enda fråga rörande de allmänna grunderna för barns uppfostran, diet och levnadssätt?

Måste det inte förekomma den eftertänksamme och opartiske betraktaren högst besynnerligt, att under det upplysta och bildade män ägnar så mycken tid och omtanke åt uppfödandet av kraftiga dragare, vackra ungnöt och granna får, så intresserar de sig inte alls för att på ett naturenligt sätt söka uppföda och uppfostra starka, friska och sköna unga män och kvinnor?

Barnen lämnas utan vidare betänkande ensamt åt modern, som anses fullt kompetent att sköta detta bestyr, änskönt hon kanske aldrig i sitt liv lärt sig det ringaste som rör ett barns naturenliga uppfostran. Medan hon nu med tillhjälp av en barnpiga bestämmer om allt som rör barnets diet, klädsel, motion och levnadssätt, så sysselsätter sig fadern istället med att läsa lantbruksböcker och tidskrifter, besöka lantbruksmöten och rådslå med sina grannar om varjehanda saker, allt i den visserligen lovvärda avsikten att utforska bästa sättet att uppföda sina ungkreatur, gödoxar och svin. Och ofta används den största möda för att uppföda en kapplöpare som ska vinna tävlingspriset, under det man inte alls har någon omtanke om hur man genom en ändamålsenlig uppfostran ska kunna frambringa det friskaste, starkaste och skönaste exemplar av en människa. Och dock vore det av den yttersta vikt att ägna den största möjliga omsorg åt det uppväxande släktets naturenliga uppfostran och förseende med krafter, som kunde hjälpa det att inte gå under i den svåra tävlingsstrid som nu överallt gör sig gällande.

Vad som bör göras är att ställa barnkammaren och skolan i full överensstämmelse med den nya tidens vetenskapliga upptäckter och närvarande tidens krav och fordringar.

Det är hög tid att våra barn, lika väl som våra får och oxar, får erfara nyttan av en förbättrad och ändamålsenlig behandling, vård och skötsel. Att tränera hästar och göda svin är utan tvivel ganska viktigt, men alldenstund det också är av ganska stor vikt och betydelse att män och kvinnor blir naturenligt och väl uppfostrade, så borde dessa senare åtminstone få åtnjuta samma förmån som de förra.

Vi torde framdeles komma att utförligare behandla dylika ämnen, varför vi här vill sluta för denna gången. Emellertid torde det redan sagda vara tillräckligt för att i någon mån lära oss förstå vikten och betydelsen av en rätt barnuppfostran.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!