Japan blir världens största militärmakt ~ 1906

Från Tokyo telegraferas till Times, att japanska regeringen förbereder en större ökning av arméns fredsstyrka. Denna reform kommer officiellt till allmänhetens kännedom genom den nya budgeten, som inom kort skall föreläggas parlamentet och som även omfattar fältartilleriet.

De nya armékårerna ska bildas av de från Manchuriet och Korea så småningom hemvändande trupperna. Japans fredsstyrka kommer därigenom att ökas med 50 procent.

Det är inte någon hemlighet att flertalet av regeringens ledamöter från början var motståndare till den nya arméorganisationen, men övertygades om dess nödvändighet, sedan krigsministern påvisat att Japans säkerhet fordrade planens genomförande i hela dess omfång. På grund härav antogs den också enhälligt. Krigsministern syns för övrigt ha övertygat sina kolleger om att arméorganisationen verkligen har till ändamål fredens upprätthållande, i det att Japan härigenom skulle stärka sin krigsmakt till den grad att ingen makt i världen vågade angripa.

När planen genomförts, får Japan en fredsstyrka på ¾ miljon man, beredda till aktiv tjänst närhelst så påfordras. Denna arméstyrka överstiger i antal de stora europeiska militärmakternas och är ungefär dubbelt så stor som Rysslands samt mer än dubbelt så stor som Frankrikes och Tysklands.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!