Alkoholens inflytande på skaldekonsten ~ 1906

Alkoholens inflytande på skaldekonsten har den tyska tidskriften Das litterarische Echo sökt utröna genom att till 150 manliga, poetiskt produktiva författare utsända ett frågeformulär i saken.

Inte mindre än 115 svar har ingått, i allmänhet ganska vidlyftiga utredningar. De upptar 60 täta trycksidor i det senaste numret av Das litterarische Echo. Och får man sätta obetingad tro till dessa svar, har det tyska nykterhetsfolket allt skäl att vara belåtet med Tysklands författare.

Av de 115 svarar 108 ett obetingat ”nej, aldrig” på frågan om de regelbundet före sitt konstnärliga arbete intar alkohol. Flera försäkrar att de aldrig skulle kunnat komma på den tanken att genom alkohol försätta sig i diktarstämning.

På frågan om alkoholen verkar stegrande eller hämmande på deras diktkraft har 70 svarat till alkoholens avgjorda nackdel. Efter intagande av den minsta kvantitet sprit förlamas arbetskraften, fantasin grumlas, oförmåga av koncentration inträder, stilen försämras. En ofrivillig nyckfullhet gör sig gällande. Det som skrevs blev vidlyftigt, ojämnt och måste senare omarbetas. Endast 12 författare höjer sina röster till alkoholens och särskilt vinets lov.

På det stora hela taget står resultatet av denna enkät i bästa samklang med de resultat till vilka man kommit i de psykologiska laboratorierna. Den lämnar ännu ett gott vapen till den rika arsenal vetenskapen redan har i striden mot alkoholen.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!