Fartygschef anmäld för misshandel ~ 1906

Befälhavaren på Göteborgsångaren Karin, kapten Evert Taube, har under ångarens resor vid olika tillfällen gentemot besättningen uppträtt våldsamt och straffvärt, så att han kommit i delo med myndigheterna.

Så skall han, enligt besättningsmännens utsago, gjort sig skyldig till misshandel genom att sparka och slå sitt folk. En gång hade han också kallat upp allt sitt manskap på däck och därvid hållit ett strafftal till dem och med revolver i hand bl.a. yttrat att han ”enligt svensk lag hade rätt att skjuta ner dem som galna hundar” och ”att han skulle göra dem så lydiga, att de kom krypande som hundar på hans vissling”.

När Karin för någon tid sedan anlöpte Helsingborg, gjorde en man av besättningen anmälan till polismyndigheten därstädes, att han blivit misshandlad av kaptenen. Kapten Taube fick en stämning på halsen men lyckades komma undan stämningsmännen genom att skyndsamt avsegla, medtagande angivarens alla tillhörigheter, vilka han för övrigt kastade i sjön vid ett nytt besök i Helsingborg för ett par veckor sedan.

Vid ångarens ankomst i torsdags gjordes genast anmälan därom till polismyndigheten, och Taube blev också vederbörligen stämd, tack vare hamnarbetarnas vägran att åtlyda Taubes order att vid stämningsmännens ankomst skyndsamt kasta loss. Nu har ytterligare tre man gjort anmälan till polismyndigheten om mot dem av kaptenen utövad misshandel.

En norrman och en engelsman har sökt stöd på norska konsulatet i Helsingborg för att genom konsulatets bemedling få laga åtgärder vidtagna mot kapten Taube för misshandel de varit utsatta för från kaptenens sida. Konsulatet har inberättat förhållandet till norska utrikesdepartementet, som nu tar ärendet om hand, samt även underrättat generalkonsulatet i Köpenhamn, vilket vidtar åtgärder mot kapten Taube i händelse han med sitt fartyg anlöper dansk hamn. Karin har med sin otillräckliga besättning gått till sjöss, troligtvis med Libau som närmaste mål.

Som bevis på kapten Taubes oresonliga vildhet må anföras, att han överfallit sitt folk med sparkar och slag och bl.a. sparkat en man över munnen, så att tänder slagits ut, sparkat en man på händerna, då denne skulle gå ombord, så att han varit nära att falla i sjön osv. Han hade också kört en man iland på Island och utan vidare rest ifrån honom.

Kapten Taube kommer nu att ställas under åtal för upprepade fall av misshandel, och troligen skall han väl även ställas till ansvar för att ha gått till sjöss utan fulltalig besättning.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!