Febersjukdomars spridning genom okokt mjölk ~ 1891

Förtärandet av okokt eller rå mjölk är otvivelaktigt en barbarisk sed, som tillika kan bli ödesdiger för mångens hälsa och liv. Man vet nämligen numera med full säkerhet, i synnerhet genom de noggrannaste undersökningar av engelska läkare, såsom E. Hart, Dean Christie m.fl., att nervfeber (Typhoid), scharlakansfeber och difteri ofta, om inte oftast fortplantas och sprids genom förtärandet av okokt mjölk.

Den råa mjölken erbjuder en gynnsam näring för frilevandet och utvecklingen av de små odjur som under namn av baciller är människokroppens farligaste osynliga fiender. Noggranna undersökningar av framstående forskare har nämligen visat att flera olika sjukdomars mikrober kan fortleva i mjölk under lång tid. Så t.ex. fann Heim tyfusbaciller ännu efter 21 dagar och kolerabaciller efter 6 dagar fullt levnadskraftiga i den infekterade mjölken.

Den kan dit inkomma på flera olika sätt, såsom genom mjölkkärlens sköljning med vatten från någon brunn dit mikroberna transporterat sig från något orenlighetsnäste i närheten, eller genom mjölkens utspädning med dylikt vatten antingen vid mejeriet, under transporten eller på försäljningsstället, ävenså genom bristande renlighet på händerna, samt genom orena borstar och dukar etc. Någon gång, ehuru mera sällan, torde smittämnet överföras till mjölken genom damm och genom insekter.

Hart har lyckats samla 3500 fall av nervfeber, som bevisligen uppkommit genom förtärandet av rå mjölk och varvid 350 personer avlidit, ävenså av scharlakansfeber 800 och av difteri 500. En annan engelsk läkare, Dean, har meddelat 57 fall av nervfeber, som uppträtt uteslutande i familjer vilka hämtat sin mjölk från samma mejeri, och av dessa familjer insjuknade inte mindre än 74 procent. Flera meddelanden i samma riktning även från vårt land kan framdras.

Det anförda torde likväl vara nog för att utan gensägelse bevisa hur farligt det är att förtära den råa mjölken under tider då epidemier är härskande, och att ett av huvudvillkoren för att få en utbruten nervfeberepidemi att avstanna är att skyndsamt upplysa befolkningen därstädes, varest sjukdomens farligaste källa är att söka, samt uppmana densamma att endast förtära kokt mjölk eller rättare att ofördröjligen låta uppkoka all mjölk som inkommer i hemmet, för att förebygga den stora frestelsen för de obetänksamma att ådra sig sjukdom. I stora städer, varest febersjukdomar i mer eller mindre grad nästan ständigt förekommer, borde förtärandet av okokt mjölk anses särskilt olämpligt, så mycket mer som många forskare anser att de i stora städer förhärskande sjukdomarna tuberkulos och skrofler även kan framkallas genom förtärandet av rå mjölk.

Genom kokning av mjölken blir enligt många överensstämmande försök bacillerna fullständigt förstörda och därigenom all fara för mjölkens förtärande avlägsnad.

Då denna fråga är av stor vikt i sanitärt hänseende, uppmanar jag i den för lidande och sjukdom utsatta mänsklighetens intresse den svenska tidningspressen att inta förestående lilla uppsats, för att därigenom söka avvärja lidande och sorg från mången familj.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!