Också ett skäl för lönenedsättning ~ 1889

Häromdagen beslöts på kyrkostämma med en av norra Kalmar läns församlingar att för nästa år nedsätta en av folkskollärarnas lön från 700 till 600 kronor.

Några av socknens äldre bönder, som talade för att skollärarens lön borde nedsättas, anförde att han (skolläraren) i fjol gifte sig och fick en förmögen flicka till hustru. Därför, menade gubbarna, kunde lönen nu nedsättas.

Några mera rättänkande, för folkskolan intresserade och mindre kortsynta församlingsmedlemmar ansåg att giftermålet inte hörde till lönefrågan, samt erinrade om att skolläraren, vars svärföräldrar ännu lever, hittills inte fått något av hustruns arv.

”Men han får arvet med tiden”, tyckte motpartiet, och så beslöt stämman nedsätta lönen till 600 kronor.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!