Påvens bank ~ 1889

Ett ofantligt katolskt bankföretag sätts igång i New York nu i dagarna. Det står under påvens särskilda beskydd och får hans faderliga välsignelse. Banken börjar med en grundfond av 360 000 000 kronor. Dess ändamål är först och främst att motta och förvalta hela den katolska kyrkans oerhörda kapitaler jämte hennes medlemmars privata förmögenhet. Den kommer även att motta andra kyrkors och personers pengar. Bankens huvudkontor förläggs, som nämnt, i New York. Dessutom inrättas en massa filialer i större amerikanska, europeiska och andra städer.

Inrättandet av denna jättebank har i många år stått på dagordningen inom de ledande katolska kretsarna. Napoleon intresserade sig livligt för planen, i det han hoppades att huvudkontoret skulle bli i Paris. Att New York dock till sist blivit utsett, skall bero därpå att påven finner det tryggast att kyrkans kapitaler under de europeiska förvecklingarna och påvens strid med den italienska regeringen befinner sig i det krigsfria Amerika.

Påvens bank kommer inte endast att göra alla vanliga bankaffärer, utlämna hypotekslån, lån till stater och kommuner, den kommer även att uppträda som upprättare och ledare av kolonier i främmande världsdelar, den skall driva handel, upprätta fabriker, anlägga järnvägar, uppmuntra jordbruket, frambringa gas och elektricitet, kort sagt, kasta sig in i alla slags industriella affärer.

Det hela syns ska bli ett finansiellt företag, vars make aldrig funnits. Man börjar redan i Amerika hysa allvarlig fruktan för den makt som denna väldiga katolikbank skall komma att utöva över alla förhållanden i Amerika. Man fruktar att den inte endast kommer att sluka hela det amerikanska affärslivet, utan att den även kommer att utöva ett ofantligt inflytande på landets politik.

Den tid är kanske inte långt borta, då Amerikas statsmän ska bli tvungna att uppta samma förbittrade kamp mot romerska kyrkan, som deras europeiska kolleger sekler igenom fört.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!