Skadliga mögelarter ~ 1881

M. Allen (The Analyst 1878) berättar om en händelse där åtta personer förgiftades av förtärandet av en pudding som var tillagad med mögligt bröd. Två personer avled.

Doktor Cameron, som tillkallades i dylikt fall, erinrar om flera sådana händelser som kommit under hans behandling och som förorsakats av mögliga födoämnen:

1. Mögligt bröd; Tre personer insjuknade, av vilka en dog.

2. Härsket smör; En hel familj insjuknade, varav en avled.

3. En hummer; Svåra oordningar från tarmkanalen hos en familj.

Det mögel som utvecklas på näringsämnen tillhör klassen svampar. De gamla författarna hänförde det till genus Mucus, varav man vid mikroskopisk undersökning kunde särskilja tre eller fyra ordningar med tillhörande underavdelningar.

Under avvaktan att mer ljus ska spridas angående dessa växter måste vi använda den för närvarande allmänt brukliga nomenklaturen, och med avseende på brödet anföra att detta utgör en passande jordmån för utvecklingen av huvudsakligen följande fem slag av mögel, nämligen Mucor mucedo, Penicillium glaucum, Aspergillus glaucus (första generationen av Eurotium herbariorum), Ascophora nigricans och Oidium aurantiacum.

Fullkomligt säkert är att dessa mögelarter förstör våra födoförråd, eller överför sina nya egenskaper på dem, och följden blir att de blir skadliga för hälsan. Om alla de olika, här ovan antecknade arterna därmed bidrar på lika sätt är ännu inte bevisat. De hittills sammantagna iakttagelserna är tämligen motsägande. De två sista arterna verkar vara de skadligaste.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!